Ελληνική Γλώσσα: Γλωσσική άσκηση για όλες τις τάξεις " Η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος στη διακονία του αρχαίου ελληνικού Λόγου" Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Γλωσσικές Επιστήμες (linguistics) (Α'&Β'&Γ')
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Ρωμανού   
Σάββατο, 27 Απρίλιος 2013 11:44

kalianastasi

 Γλωσσική άσκηση για όλες τις τάξεις του Λυκείου

 Η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος
στη διακονία του αρχαίου ελληνικού Λόγου

Η βυζαντινή υμνογραφία αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της ορθόδοξης λατρείας και της βυζαντινής λογοτεχνίας. Ειδικά οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος, ντυμένοι με το βυζαντινό μέλος, είναι ποιητικά αριστουργήματα που συγκινούν τις ψυχές των πιστών, γραμματισμένων και αγραμμάτων, προσφέροντας πλουτισμόν ὀρθοδόξου θεολογίας.

Αυτή η υμνογραφία ενέπνευσε πλήθος λογοτεχνών μας, όπως τους  δύο Αλέξανδρους της Σκιάθου, το Σολωμό, το Βάρναλη, το  Σεφέρη  και τον Ελύτη. Γράφει ο Στρατής Μυριβήλης στο διήγημά του «Η κεροδοσία», νοσταλγώντας το χωριό του: «Να σταθώ μέσα στο στασίδι από καρυδόξυλο, που το γυάλισαν με την τσόχα του αγκώνα τους οι προπαππούδες μου, οι παππούδες μου, ο πατέρας. Να ξανακούσω τα παιδιά που ψέλνουν, όπως άλλη φορά έψελνα εγώ».

Αυτόν τον υμνογραφικό πλούτο σας καλεί να γνωρίσετε η άσκηση  που ακολουθεί, και παράλληλα να εξασκηθείτε στη γραμματική, συμπληρώνοντας τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται.

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΙΚΟΝΑ Ή ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ.

kalianastasi

[X]

 


Από την Ακολουθία του Νυμφίου Κυριακή των Βαΐων ἑσπέρας

Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἒρχεται ἐν τῷ μέσω τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος ὅν     …………. (Μέλ. Οριστ., γ΄εν. του ρ. εὑρίσκω) γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν ………….. (το ίδιο, όπως και παραπάνω) ραθυμοῦντα. Βλέπε οὖν, ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ …………… (Υποτ. Παθ. Αορ.,  β΄εν. του ρ. καταφέρομαι),  ἵνα μή τῷ θανάτῳ      ……………… (Υποτ. Παθ. Αορ., β΄εν. του ρ. παραδίδομαι), καί τῆς βασιλείας ἒξω κλεισθῆς· ἀλλά ……….. (β΄ εν. Προστ. Αορ. του ρ. ἀνανήφω) κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος , Ἅγιος …. (Οριστ. Ενεστ. β΄εν. του ρ. εἰμί) ὁ Θεός ἡμῶν, διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

 1

 

 Μεγάλη Δευτέρα ἑσπέρας

Ἰδού σοι τό τάλαντον ὁ δεσπότης ἐμπιστεύει, ψυχή μου· φόβῳ δέξαι το χάρισμα, δάνεισαι τῷ ………….. (Μτχ.Πρκ., αρσεν.γ., δοτ.εν. του ρ. δίδωμι), …………  (Προστ. β΄Αορ. β΄εν. του ρ. διαδίδωμι) πτωχοῖς και κτῆσαι φίλον τον Κύριον· ἵνα …….. (Υποτ. β΄Αορ., β΄εν. του ρ. ἵστημι) ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἒλθῃ ἐν δόξῃ, καί …………. ( Υποτ. Αορ., β΄εν. του ρ. ἀκούω) μακαρίας φωνῆς· Εἲσελθε, δοῦλε, εἰς την χαράν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ……….  (Προστ. Αορ., β΄εν. του ρ. ἀξιόω-ῶ) με, Σωτήρ, τον πλανηθέντα, διά τό μέγα σου ἒλεος.

 2

 

Μεγάλη Τρίτη ἑσπέρας

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ……………. (μτχ β΄Αορ., θηλ.γέν., εν.αρ.,ονομ.πτ. του ρ. περιπίπτω) γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ……………… (μτχ β΄Αορ., θηλ.γέν., εν.αρ., ονομ.πτ. του ρ.ἀναλαμβάνω) τάξιν, ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας ……….. (Προστ. Αορ., β΄εν. του ρ. δέχομαι) μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· ………….. (Προστ. Παθ. Αορ., β΄ εν. του ρ. κάμπτομαι) μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει. Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ………….. (Μέλ. Οριστ., α΄ εν. του ρ. ἀποσμῶ =αποσπογγίζω) τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις· ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; Μή με τὴν σὴν δούλην ………… ( Υποτ. β΄Αορ., β΄εν. του ρ. παροράω-ῶ), ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

 3
Δια χειρός Γιώργου Κόρδη

 

Μεγάλη Τετάρτη ἑσπέρας

Ὅτε οἱ ἒνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο· καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον Κριτήν …………... (Ενεστ. Οριστ., γ΄εν. του ρ. παραδίδωμι). Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τόν διά ταύτα ἀγχόνη χρησάμενον· …………. (Προστ. Ενεστ., β΄εν. του ρ. φεύγω) ἀκόρεστον ψυχήν, τήν Διδασκάλω τοιαῦτα …………...  (Μετχ. Αορ., θηλ.γέν., αιτιατ. εν. του ρ. τολμάω-ῶ) Ὁ περί πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι.

 4
Ο Νιπτήρ
Βυζαντινό ψηφιδωτό του 11ου αιώνα στην Μονή του Οσίου Λουκά στην Βοιωτία
 

Μεγάλη Πέμπτη ἑσπέρας

Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ……………. (Οριστ. Ενεστ., γ΄εν. του ρ. περιτίθεμαι), ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τόν οὐρανόν ἐν νεφέλαις. Ράπισμα ……………. (Οριστ. Αορ., γ΄εν. του ρ. καταδέχομαι), ὁ ἐν Ἰορδάνη ἐλευθερώσας τόν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχη ἐκεντήθη, ὁ υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν σου τά Πάθη, Χριστέ. ……….. (Προστ. Αορ., β΄εν. του ρ. δείκνυμι) ἡμῖν καί τήν ἒνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

 5
Η Σταύρωση
 

Από την Α΄ Στάση των Εγκωμίων της Μεγάλης Παρασκευής


Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, ……………… (Παθ. Αορ. Οριστ., β΄εν. του ρ. κατατίθεμαι) Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ………………. (Παρατ., γ΄ πληθ. του ρ. ἐκπλήττομαι), συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

ᾍδης πῶς ………….. (Μέλ. Οριστ., γ΄εν. του ρ. ὑποφέρω), Σῶτερ παρουσίαν τὴν σήν, καὶ μὴ θᾶττον ……………. (Παθ. Αορ. Ευκτ., γ΄εν. του ρ. συνθλάομαι-ῶμαι) σκοτούμενος, ἀστραπῆς φωτός σου αἴγλη ἐκτυφλωθείς;

Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάμ, καὶ ἐν γῇ μὴ ………… ( μτχ. Παρκ., αρσεν. γέν., Ονομ. εν. του ρ. εὑρίσκω) τοῦτον Δέσποτα, μέχρις ᾅδου ……………. (Πρκ. Οριστ., β΄εν. του ρ. κατέρχομαι) ζητῶν.

Ὑπὸ γῆν ἐκρύβης, ὥσπερ ἥλιος νῦν, καὶ νυκτὶ τῇ τοῦ θανάτου ………….. (Πρκ. Οριστ., β΄εν. του ρ. καλύπτομαι) · ἀλλ’ …………. ( Προστ. Αορ., β΄εν. του ρ. ἀνατέλλω)  φαιδρότερον Σωτήρ.

 6
Επιτάφιος θρήνος
Ιερό κειμήλιο μονής Παναγίας Σουμελά
 

Από τη Β΄ Στάση των Εγκωμίων


Ἥλοις σε σταυρῷ πεπαρμένον ἡ σή μήτηρ, Λόγε βλέψασα, τοῖς ἥλοις λύπης πικράς
………… (Οριστ. Πρκ., γ΄εν. του ρ. βάλλομαι) καί βέλεσι τήν ψυχήν.

Κόλπων πατρικῶν ἀνεκφοίτητος μείνας, οἰκτίρμον, καί βροτός ………… (Απαρ. β΄Αορ. του γίγνομαι) εὐδόκησας και εἰς ἂδην …………….. (Οριστ. Πρκ., β΄εν. του ρ. καταβαίνω), Χριστέ.

……… (Παθ. Αόρ. Οριστ., γ΄εν. του ρ. αἲρομαι)  σταυρωθείς ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν ………… (Μτχ. Αορ., αρσεν.γ., ονομ.εν. του ρ. κρεμάννυμι) καί ὡς ἂπνους ἐν αὐτῇ νῦν προσκλίνεται,ὅ μή φέρουσα ἐσείετο δεινῶς.

Ἒκλαιε πικρῶς ἡ πανάμωμος μήτηρ σου, Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφω ……….. (Πρκ.Οριστ., γ΄εν. του ρ. ὁράω-ῶ) σέ τόν ἂφραστον και ἂναρχον Θεόν.

 7Ο θρήνος της Παναγίας
Λεπτομέρεια από εικόνα στην Κύπρο
 

Από τη Γ΄ Στάση των Εγκωμίων


…………. (Μτχ. Αορ.β΄, αρσεν. γέν., ονομ.εν. του ρ. καθαιρέω-ῶ) τοῦ ξύλου ὁ Ἀριμαθείας ἐν τάφῳ σε κηδεύει.

Μυροφόροι ……… (Οριστ. β΄Αορ., γ΄πληθ. του ρ. ἒρχομαι), μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.

Ὦ γλυκύ μου ἒαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ……. (Οριστ. β΄Αορ., γ΄εν. του ρ. δύομαι) σου τό κάλλος;

Αἱ μυροφόροι, Σῶτερ, τῷ τάφῳ ……………….. (Μτχ. β΄Αορ., θηλ.γέν., Ονομ. πληθ. του ρ. προσέρχομαι) προσέφερόν σοι μύρα.

 8Οι Μυροφόρες
 

Από τις Καταβασίες της Ανάστασης

Καθαρθῶμεν τάς αισθήσεις, καί ………… (Μέλ. Οριστ., α΄πληθ.του ρ. ὁράω-ῶ), τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα, καί χαίρετε φάσκοντα τρανῶς  …………. (Μέλ.Οριστ., α΄πληθ. του ρ. ἀκούω), ἐπινίκιον ἂδοντες.

Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, ……… (Προστ. β΄ Αορ., γ΄ εν. του ρ. ἵστημι) μεθ’ ἡμῶν καί …………. (Προστ. Ενεστ., γ΄εν. του ρ. δείκνυμι), φαεσφόρον ἂγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι  ………. (Οριστ. β΄Αορ., γ΄εν. του ρ. ἀνίστημι) Χριστός ως παντοδύναμος.

……… (Προστ. Αορ., β΄εν. του ρ. αἲρω) κύκλῳ τούς ὀφθαλμούς σου, Σιών, καί ἲδε, ἰδού γάρ ………… (Οριστ. Ενεστ., γ΄πληθ. με σημασία Πρκ. του ρ. ἥκω) σοι, θεοφεγγεῖς ὡς φωστῆρες, ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ, καί θαλάσσης, καί ἑῴας τά τέκνα σου ἐν σοί ευλογοῦντα, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Ὦ θείας! ὦ φίλης! ὦ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ’ ἡμῶν ἀψευδώς γάρ, ………….(Οριστ. Αορ., β΄εν. του ρ. ἐπαγγέλλομαι) ἒσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστέ, ἥν οἱ πιστοί, ἂγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα.

Ὦ Πάσχα τό μέγα, καί ἱερώτατον Χριστέ, ὦ σοφία καί Λόγε, τοῦ Θεοῦ καί δύναμις, ……….. (Προστ. Ενεστ., β΄εν. του ρ. δίδωμι) ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ …………. (Απαρ. β΄ Αορ. του ρ. μετέχω), ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς βασιλείας σου.

 9Η  Ανάσταση από τη Μονή της Χώρας

 

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν

θανάτῳ θάνατον πατήσας

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 

ζωὴν χαρισάμενος. 

 10

 Καλή Ανάσταση σε όλους!

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 05 Απρίλιος 2015 20:32
 


Writing